Корпоративтік құжаттар

Политика в области Системы внутреннего контроля в Группе Компаний ПЛ.16.005 Версия 04

Положение о Правлении

Жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы әрекет ету саясаты

Іскери әдеп кодексі

Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереже

Директорлар кеңесі туралы ереже

Кадр, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті туралы ереже

Корпоративтік хатшы туралы ереже

Директорлар кеңесінің стратегиялық комитеті туралы ереже

Директорлар кеңесінің техникалық комитеті туралы ереже

Аудит жөніндегі комитет туралы ереже

Ішкі аудит саясаты

Тәуекелдерді басқару саясаты