Корпоративтік құжаттар

Тәуекелдерді басқару саясаты

Ішкі аудит саясаты

Аудит жөніндегі комитет туралы ереже

Директорлар кеңесінің техникалық комитеті туралы ереже

Директорлар кеңесінің стратегиялық комитеті туралы ереже

Корпоративтік хатшы туралы ереже

Кадр, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті туралы ереже

Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереже

Іскери әдеп кодексі

Директорлар кеңесі туралы ереже

Жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы әрекет ету саясаты

Положение о Правлении

Политика в области Системы внутреннего контроля в Группе Компаний ПЛ.16.005 Версия 04